Το σκάνδαλο του αιώνα ! Ο Περιστέρης σήκωσε πάνω από 1,5 δις σε δάνεια και οι τραπεζίτες πήραν ενέχυρο πεθαμένες ανεμογεννήτριες

Του Νίκου Πάσχου

Προς εξασφάλιση όλων των δανείων της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” ενεχυριάζονται ΚΑΙ ανεμογεννήτριες των Αιολικών Πάρκων.

Κατά την 31/12/2023, στο συνολικό δανεισμό περιλαμβάνονται ποσά από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρία (non-recourse debt) ύψους € 911.125. 000.

Τα χρέη της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” για την χρήση 2023 ανέρχονται στα 1.572.626.000.

Σε αυτό το κονδύλι συναθροίζεται €1.054.264.000 που είναι μακροπρόθεσμα δάνεια.

Προσέξτε !

Στο λογαριασμό «Τεχνολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός», συνολικού ποσού € 842.065.000 περιλαμβάνονται ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων οι οποίες έχουν ενεχυριαστεί σε πιστωτικά ιδρύματα προς εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων.

Δλδ το ενέχυρο, η κάλυψη των τραπεζιτών, στο 1 και κάτι δις δάνεια προς την “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” είναι ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων αξίας € 842.065.000.

Τα περισσότερα Αιολικά Πάρκα της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” εισέρχονται στο 25ο έτος της ωφέλιμης ζωής τους.

Σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας αυτό που μετρά είναι η ωφέλιμη ζωή των Αιολικών Πάρκων.

Οι Έλληνες τραπεζίτες βάση ποιας έκθεσης αναγνωρισμένου εκτιμητή – όσον αφορά την οικονομική ζωή των ανεμογεννητριών μεμονωμένα ή των μονάδων παραγωγής από αιολική ενέργεια συνολικά – ΟΤΑΝ τα περισσότερα Αιολικά Πάρκα της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” εισέρχονται στο 25ο έτος της ωφέλιμης ζωής τους δλδ βρίσκονται στο τέλος τους ΚΑΙ δέχονται ενέχυρο που πλέον είναι ΑΕΡΑΣ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ ;;;;

Το σκάνδαλο του αιώνα !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up