Μπράβο Στράτο ! Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες αρνητικές κατά €763.761

Είναι άξιο απορίας πως ο Ανδρεάδης (εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος) κατάφερε στην χρήση 2023 το σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες να είναι αρνητικό κατά €763.761 !

Στη προηγούμενη χρήση (2022) το κονδύλι ήταν θετικό στα €3.356.154 !

Τα συνολικά χρέη είναι όσο σχεδόν το μετοχικό κεφάλαιο.

Ευστράτιε συμβαίνει κάτι στις κόρες στη Ρουμανία και Κύπρο ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up