Οικονομική χρήση από 1 Απριλίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022

O OTE έχει οριστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤΤ)ως ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας
για τα έτη 2010-2016 και η Forthnet για τα έτη 2017-2021. Κατόπιν τούτου το Φεβρουάριο του 2018, η ΕΕΤΤ εξέδωσε
αποφάσεις σχετικά με το Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2010 και 2011 (δυνάμει του νόμου 4070/2012 και της
Υπουργικής Απόφασης 28120/974/11-5-2007), σύμφωνα με τις οποίες το κόστος που αποδόθηκε στην εταιρεία ανήλθε σε
Ευρώ 4,8 εκ και Ευρώ 4,2 εκ. αντίστοιχα. Τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν από την Εταιρεία σε τρεις ετήσιες δόσεις, αρχής
γενομένης από τον Οκτώβριο του 2018.
Για την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων της ΕΕΤΤ είχαν κατατεθεί από την Εταιρεία αιτήσεις ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, με την Εταιρεία να είχε προχωρήσει σε σχηματισμό απαίτησης για την ανάκτηση των καταβληθέντων
ποσών ύψους Ευρώ 9 εκ., η οποία και περιλαμβάνεται ως μεταφερόμενη απαίτηση στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης με 31 Μαρτίου 2021.
Εν συνεχεία τον Απρίλιο του 2021, η ΕΕΤΤ εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με το Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2012-
2016, σύμφωνα με τις οποίες το συνολικό κόστος που αποδόθηκε στην εταιρεία ανήλθε σε Ευρώ 7,8 εκ. Το εν λόγω ποσό
τιμολογήθηκε εντός της χρήσης 2022 από τον ΟΤΕ και προγραμματίστηκε να καταβληθεί σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενομένης του 2022. Ομοίως για την ακύρωση των συγκεκριμένων αποφάσεων της ΕΕΤΤ κατατέθηκαν από την
Εταιρεία αιτήσεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Λόγω της πολυπλοκότητας των υποθέσεων, σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα απόφαση της ΕΕΤΤ για τα έτη 2012-
2016, η οποία και εκδόθηκε εντός της χρήσης 2022, η Εταιρεία προχώρησε στην αναγνώριση του κατανεμημένου κόστους
καθολικής υπηρεσίας των ημερολογιακών ετών 2010-2016, συνολικού ποσού Ευρώ 16,8 εκ, εντός της εταιρικής χρήσης2022, στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με
αποαναγνώριση της μεταφερόμενης από προηγούμενες χρήσεις απαίτησης για την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών
ύψους Ευρώ 9 εκ, που αφορούσαν τα ημερολογιακά έτη 2010-2011.
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία προχώρησε σε σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης, ύψους ευρώ 8,7 εκ, για το κόστος καθολικής
υπηρεσίας των ημερολογιακών ετών 2017-2021, η οποία απεικονίζεται στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες προβλέψεις» της
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.