Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας:

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου PUBLIC RETAIL ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της OLYMPIA GROUP LTD, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο και της οποίας το
συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/12/2022 ανέρχεται σε 98% .

Τα αρνητικά κεφάλαια είναι πάνω απο 3 εκ

Λεφτά υπάρχουν.

Και έρχονται (πάντα) από την Κύπρο…