Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 1.2 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι στις
31/12/2022 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό ενώ παράλληλα το σύνολο της
αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 17.686 χιλ. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 1.2, τα γεγονότα αυτά ή οι
συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της

2) Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν.4548/2018
Στη Σημείωση 1.2 επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως
ενημερώθηκε με την από 03/07/2023 επιστολή μας, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των
μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2023
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Παρδάλης