Ο όμιλος CORDIA, με μετόχους το SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη και το LATSCO family office της κας Μαριάννας Λάτση, κέρδισε ως υπεργολάβος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη συντήρηση των προσφυγικών δομών σε Σάμο, Χίο και Μυτιλήνη.

Ειδικότερα

Ο μεγάλος διαγωνισμός του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας έδειχνε να καταλήγει σε 4 κοινοπραξίες. Πρόκειται για έναν μεγάλο σε ύψος έργο, με τετραετή διάρκεια. Ο αρχικός εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός του έργου είχε υπολογιστεί σε 114 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει σε 456 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, αλλά και με δυνατότητα προαίρεσης έως 100%. Το έργο χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την Μετανάστευση.

Οι ανάδοχοι, όπως αρχικά είχαν οριστεί, ήταν κοινοπραξίες υπό τις NOVACON Α.Ε. – BRINK’S SECURITY, ΑΒΑΞ, UNISON και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι ανάδοχοι του διαγωνισμού θα αναλάβουν τις υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων, τη φύλαξη καθώς και τη συντήρηση / διαχείριση των εγκαταστάσεων. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας και χωρίστηκε σε 6 υποέργα-κατηγορίες.

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου αποφάσισε την ανάδειξη των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων για κάθε τμήμα της συμφωνίας-πλαίσιο, βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει της τιμής, ως εξής:

……

…….

v. “ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΓΕΚ Services Α.Ε.” για το τμήμα 5. Η πέμπτη: Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, με τα ποσά να υπολογίζονται σε 12,1 εκατ. ευρώ και 48,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

vi. “ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΓΕΚ Services Α.Ε.” για το τμήμα 6. Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος, με συνολική ετήσια εκτιμώμενη αξία (χωρίς ΦΠΑ) 14,7 εκατ. ευρώ και συνολική αξία 59 εκατ. ευρώ.

Με την σειρά της η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΓΕΚ Services Α.Ε.” όρισε ως υπεργολάβο της, τη συντήρηση των προσφυγικών δομών σε Σάμο, Χίο και Μυτιλήνη στην CORDIA των Καραμούζη – Μ. Λάτση για 4 έτη έναντι συνολικού τιμήματος €2.245.000 περίπου.

Τα όποια συμπεράσματα προκύπτουν δικά σας…