Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 6.6 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι στις
31 Δεκεμβρίου 2022, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό ενώ παράλληλα το σύνολο
της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 4.181 χιλ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε
θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας
να συνεχίσει τη δραστηριότητα της

α. Στη σημείωση 6.6 επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό
Συμβούλιο, όπως ενημερώθηκε με την από 03/07/2023 επιστολή μας, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη γενική
συνέλευση των μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Σοφής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47771