Χρήση 2023 (Όμιλος)

Ζημίες €32.591.000

Χρέη €72.016.000

LAVIPHARM HELLAS Α.Ε (θυγατρική)

Η LAVIPHARM HELLAS Α.Ε., παρουσιάζει ζημίες για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία το σύνολο ιδίων κεφαλαίων είναι αρνητικό

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Αρνητική) €16.875.000

Η Lavipharm Active Services (θυγατρική) παρουσιάζει ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 20,24 για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Lavipharm Dermocosmetics M.A.E. -θυγατρική -(πρώην Castalia Laboratoires Dermatologiques M.A.E.) παρουσιάζει ζημιές μετά από φόρους ύψους Ευρώ 16, 27 για την χρήση που έληξε το2023.

Η εταιρεία LAVIPHARM LIMITED, για την περίοδο που έληξε την 3 1 Δεκεμβρίου 2023 είχε ζημιές μετά από φόρους Ευρώ 7,7, ημερομηνία κατά την οποία το σύνολο ιδίων κεφαλαίων είναι αρνητικό. Η θυγατρική δεν έχει κύκλο εργασιών !

H “PHARMA LOGISTICS ΑΕ» παρουσιάζει ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 9, 57 για την χρήση που έληξε το 2023. Η Εταιρεία δεν έχει κύκλο εργασιών !

Ο αναθεωρημένος κύκλος εργασιών για το 2022 στον όμιλο έπεσε στα 39.057.000 από 46.007.000 μια διαφορά κοντά στα 7 εκ