Με απόφαση της από 10.07.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρία προχώρησε σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ποσού €1.300.000 εκατ. με την έκδοση 130.000 χιλ. νέων μετοχών. Συνεπεία των
ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €130.000 χιλ. με την έκδοση 130.000 χιλ. νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης και ποσό €1,170 εκατ. πιστώθηκε στο λογαριασμό
«Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε
€370.000 χιλ. διαιρούμενο σε 130.000 χιλ. κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η
καθεμία. Επίσης με απόφαση της από 02.03.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρία
προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €1.400.000 εκατ. με την έκδοση 140.000 χιλ. νέων
μετοχών. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €140.000 χιλ. με την
έκδοση 140.000 χιλ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης και ποσό €1,260 εκατ.
πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας ανέρχεται σε €510.000 χιλ. διαιρούμενο σε 510.000 χιλ. κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία. Επιπλέον, με την από 11.02.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €65.000 χιλ. με την έκδοση 65.000 χιλ. ονομαστικών μετοχών υπέρ το
άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας €1 εκάστης και αξίας διάθεσης €10 εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες €575.000 χιλ., διαιρούμενο σε 575.000 χιλ.
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους
€585.000 χιλ., το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η ολική
καταβολή της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το από 07/07/2022 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η υπηρεσίες παιδικής ψυχαγωγίας.
Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι, με Γ.Ε.ΜΗ.:7584001000 Η Εταιρία είναι θυγατρική της εταιρίας LAMDA Development S.A. με έδρα το Μαρούσι

Όσες Α.Μ.Κ και εάν έκανε τα λεφτουδάκια έγιναν …αφρός.

Στη χρήση του 2022 το έγραψε και ο ορκωτός.

Όμως λεφτά υπάρχουν και έτσι θα πάει σε νέα Α.Μ.Κ.

Με απόφαση της διοίκησης την 31.05.2023 το υποκατάστημα Xplore Play, διέκοψε την λειτουργία του.

Γιατί ρε παιδιά το κλείσατε το μαγαζί ;