Στη σημείωση 5.2 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022
έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018

Τα καταβλημένα κεφάλαια κάποτε ήταν €2.450.000,00.

Όμως έγιναν… καπνός και έμειναν €356.711 και έτσι ο ορκωτός στη χρήση του 2022 μας ενημερώνει ότι πρέπει να γίνει Α.Μ.Κ.

Οι ζημίες €2.093.288,53 τα χρέη στα €3.606.329,76 εκ των οποίων €2.320.154,71 σε προμηθευτές !

Ευτυχώς οι απλήρωτες επιταγές είναι κάτω της 500αρας ! μόνο !

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΔΟΚΙΑΣ, κάτοικος ………. Αττικής, οδός …….. αριθ. …. –
  16, κάτοχος του υπ’ αριθ. AM ………….. Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 0……… της Δ.Ο.Υ. ………., ελληνικής
  ιθαγένειας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος ……………….., οδός ……………… αριθμός ………….,
  κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ………… του Τ.Α. ………………., με ΑΦΜ ……………., της Δ.Ο.Υ ………………, ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος……… Αττικής, οδός………, κάτοχος
  του με αριθμό ΑΙ ………ΥΑ ……., με ΑΦΜ ………………… της Δ.Ο.Υ…………………., ελληνικής
  ιθαγένειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.