Ψήφο εμπιστοσύνης Γιώργο μου.

Όλο το χαρτοφυλάκιο ;

Πω Πω…

Ξέρεις πόσοι περιμένουν να χώσουν ;

Πως τους λένε ;

Θεσμικοί επενδύτες ;

Πάρε να έχεις αγόρι μου.

Και που να μπει ο χειμώνας…

Ανακοίνωση –Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007
Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τη σχετική γνωστοποίηση με χρήση
της εξαίρεσης περί χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading book exemption) που έλαβε
από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc. στις 15.11.2023, η θέση προς γνωστοποίηση
της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελούταν από
τις ακόλουθες έμμεσες συμμετοχές, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled
entities):
α) 557.448 δικαιώματα ψήφου (ή 0,15%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με
το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 15.200.757 (ή 3,98%) στις 21.9.2023
β) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα
(Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 5.362.624
(ή 1,40%) στις 21.9.2023 και
(γ) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα
(Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του
ν. 3556/2007, από 10.773 (ή 0,003%) στις 21.9.2023.
Ως εκ τούτου, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα
δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που
ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από
χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που
προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps),
διαμορφώθηκε στις 15.11.2023 σε 557.448 (ή 0,15%) από 20.574.154 (ή 5,39%) στις 21.9.2023.