Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καλύπτουν την Εταιρεία (μητρική) και τις θυγατρικές της (ο
Όμιλος).

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική.

Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν πλήρως από την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος τους.

Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις είναι οι εξής:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

  1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ – Πρόεδρος
  2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου – Μέλος
  4. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη – Μέλος
  5. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευαγγέλου – Μέλος
  6. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου – Μέλος
  7. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ – Μέλος
  8. Κωνσταντίνος Παπαζήσης του Κυριαζή – Μέλος