Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018
Στη Σημείωση 2 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της
κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του
οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ενημερώθηκε με την από 13/09/2023 επιστολή μας, θα έπρεπε να έχει
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Σοφής