Χρήση 2023

Σελίς 151

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά €5.241.072.000.

Στη χρήση 2022 ήταν θετικές στα €2.248.105.000

Είναι μεγάλος μπανκερ ο Μπιλάρας, το έχω πει εγώ….