ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είχε ως εξής:

Την 31.12.2022 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρεία:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήση 2022

Ζημίες €5.596.467,66

Σύνολο Υποχρεώσεων: €21.348.045,70

Στο κύκλο εργασιών που εμφανίζει σχεδόν τον 50% είναι ενδοεταιρικές συναλλαγές

Πιστωτικός κίνδυνος

Βγάζει μάτι ! Δεν θα το αναλύσω. Το αφήνω στην κρίση σας !

Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος είναι σήμερα Πρόεδρος του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων, καθώς και Πρόεδρος της ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε., που κατέχει την οικονομική ιστοσελίδα www.capital.gr και την εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα Κεφάλαιο, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 υπηρετεί και ως Πρόεδρος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου).

Κανένα δάνειο δεν πληρώνεται

Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου – ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2022 ήταν 3.548.000 ευρώ. Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπεγράφη στις 4.6.2021 το ομολογιακό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2025. Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκε να λάβει ως ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε. Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας Civico LTD με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2022 ήταν 1.434.000 ευρώ. Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπεγράφη στις 29.06.2021 το χρεολυτικό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2025. Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκε να λάβει ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Airlink Α.Ε. Στις 30 Νοεμβρίου 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής τράπεζας ΑΕ («ΕΑΤ») διάρκειας μέχρι 30.9.2025. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.12.2022 ήταν 823,000 χιλ. ευρώ. Στους όρους των παραπάνω δανείων συμπεριλαμβάνονται περιοριστικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (κυκλοφοριακή ρευστότητα, δείκτης κάλυψης τόκων, δείκτης δανειακής επιβάρυνσης). Στις 29 Ιουλίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα συνολικού ποσού 423.000 ευρώ. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.12.2022 ήταν 83.000 ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.08.2023. Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει λάβει ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. Στις 27 Ιουνίου του 2022 η Εταιρεία σύναψε νέα σύμβαση ομολογιακού δανείου με την τράπεζα «Alpha Bank» συνολικού ποσού 2.200.000 ευρώ., διάρκειας μέχρι την 30.6.2026, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.12.2022 ήταν 2.110.000 χιλ. εύρω. Στις 27 Ιουνίου του 2022 η θυγατρική Εταιρεία Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. σύναψε νέα σύμβαση ομολογιακού δανείου με την τράπεζα «Alpha Bank» συνολικού ποσού 1.900.000 ευρώ, διάρκειας μέχρι την 30.6.2026 με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.12.2022 ήταν 1.830.000 ευρώ. Στις 23 Νοεμβρίου 2022 η Εταιρεία σύναψε δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων με την Τράπεζα Eurobank A.E. ποσού 576 χιλ. ευρώ και 2 εκ. ευρώ. Το κεφάλαιο των δύο δάνειων έχει συμφωνηθεί να εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις εκτεινόμενες από την 27.12.2022 έως την 26.11.2029. Το υπόλοιπο των δύο δανείων την 31.12.2022 ήταν 2.560.000 ευρώ. Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας Attica Media Serbia Ltd με την τράπεζα Piraeus Bank a.d. Beograd την 31.12.2022 ήταν 127,99 χιλ. ευρώ. Στις 22.01.2021 υπεγράφη ανανέωση της αρχικής σύμβασης η οποία προβλέπει την παράταση αποπληρωμής του δανείου έως την 31.12.2023. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει τριτεγγυηθεί το σύνολο των δανείων των θυγατρικών εταιρειών Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε., Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε., International Radio Networks A.E., Airlink A.E., Civicο Ltd και Attica Media Serbia Ltd.

Συνέχεια πραγματοποιείται αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Κανένα δάνειο δεν πληρώθηκε ποτέ !

Η απάτη με τα ενέχυρα

Το 2021 η Πειραιώς δέχθηκε ως εγγύηση να λάβει ως ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε.

Στο καπάκι το Τηλέραμα “έφαγε” 800.000 από το μετοχικό κεφάλαιο !!!

Όλοι είναι του κώλου !

Πιάστηκε στον ύπνο η Πειραιώς ;

Όχι βέβαια.

Γιατί;

Γιατί η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ” είναι εισηγμένη στο Χ.Α Οι τράπεζες που δανείζουν τις “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ” ταυτόχρονα είναι πελάτες και διαφημίζονται στις “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ”. Έτσι το Capital.gr λιβανίζει τους τραπεζίτες και το χρηματιστήριο και όλοι μαζί τρώνε και πίνουν. Κανείς δεν τους ελέγχει. Κανείς δεν τους ακουμπά.

Όλα και όλοι είναι του κώλου και τυπικά να είμαστε σωστοί, για να μην μας πάρουν χαμπάρι, υπογράφουμε και συμβάσεις έτσι για τα μάτια του κόσμου…