Οι συνολικές υποχρεώσεις της για την χρήση 2022 ξεπερνούν τα €4 δις. εκ των οποίων τα δάνεια ανέρχονται σε €2.469.845.000.

Το σύνολο των δανείων χωρίς εξασφαλίσεις ανέρχεται στο €1.366.959.000 αυξημένο συγκριτικά με το 2021.

Αντιστοιχεί κοντά στο 50% του συνολικού δανεισμού.

Προφανώς έτσι εξηγείται η ζήλια ορισμένων.

Όχι στο Βέλγιο που είναι η έδρα της, αλλά στην Ελλάδα…