Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση (Παρασκευή, 01-Μαρ-2024 19:34)

Η διοίκηση της εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.” ανακοινώνει  την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρία “ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ήτοι ποσοστού 50,00% που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές “, στην εταιρεία “S-MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” .

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (338.000€), ήτοι  δέκα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (13,52) ανά μετοχή. Η θυγατρική εταιρεία ενοποιείτο με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  και η επίπτωση της πώλησης  δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε”,  σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί μέτοχοι της “ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, οι οποίοι κατείχαν το υπόλοιπο 50%, πώλησαν ομοίως τις μετοχές τους στην ως άνω αγοράστρια με το ίδιο τίμημα.

S – MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 (Δεν έχει δημοσιοποιήσει χρήση 2023)

Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στις 896.963,40 € το 2022 ενώ το 2021 ο τζίρος ανήλθε στις 170.420,41 €

Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 247.667,99 € ενώ το 2021 ήταν αρνητικά κατά 103.921,62 €

Οι υποχρεώσεις αντίστοιχα είναι 717.069,38 € το 2022 έναντι 293.881,39 € το 2021

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2022 ήταν αρνητικό 243.746,37 ενώ το 2021 ήταν αρνητικό 150.114,15 €

Όπως προκύπτει η εταιρία είναι χρεοκοπημένη και λειτουργεί με αέρα κοπανιστό ήδη από το 2022 !

Συνεχίζουμε

Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου στις “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.” με την Τράπεζα Πειραιώς την 30.06.2023 ήταν 3.373.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπεγράφη στις 4.6.2021 το ομολογιακό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2025.

Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκε να λάβει ως ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε.

Οι “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.” στις 31.12.2022 εμφανίζει στα βιβλία της ότι έχει επενδύσει ποσό ύψους €1.251.324,57 στην Τηλέραμα Α.Ε.

Ταυτόχρονα εμφανίζει υποχρεώσεις της Τηλέραμα Α.Ε. προς “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.” €485.618,69

Με απλά ελληνικά

Οι “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.” χώνει πάνω από 1,2 εκ στην θυγατρική της (Τηλέραμα Α.Ε) ενώ τις χρωστά κοντά 500 χιλιάρικα και αμέσως μετά την πουλάει για 338.000 ! σε μια χρεοκοπημένη και φάντασμα εταιρία ! δλδ την ξεφορτώνεται, όταν την έχει ήδη ενεχυριάσει για πάνω από 3 εκ στην Πειραιώς !

Σημειώστε ότι στο φάντασμα που έχει χρεοκοπήσει μέτοχος είναι η “Νίκη Εκδοτική” η οποία με την σειρά της την ξεφορτώθηκε τον Ιούνιο του 2023 !

Ας μας απαντήσουν οι μάγκες και μετά θα σας πως την συνέχεια…