Η Λάμψα ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων προέβη σήμερα στην υπογραφή συμβάσεως μετόχων (shareholders agreement) με την “Intracom Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε.” (100% θυγατρική της “Intracom Holdings Α.Ε.”) για την απόκτηση από την τελευταία ποσοστού 25% στη μέχρι σήμερα 100% κυπριακή θυγατρική της “Selene Enterprises Company Limited”, διά της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ήδη ανακοινωθείσα και εγκεκριμένη απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης του ποσοστού μετοχών (33,91%) που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan) που επίσης κατέχουν στη Regency.

Η συμμετοχή της Intracom Ventures AE στην Selene Enterprises Company Limited θα υλοποιηθεί μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, προκειμένου να καλύψει την αναλογία της (25%) στην εν γένει χρηματοδότηση της συναλλαγής, η δε συναφθείσα σύμβαση μετόχων μεταξύ της Λάμψα και της “Intracom Ventures ΑΕ” ρυθμίζει καταλλήλως τις μετοχικές σχέσεις των μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της εν γένει επένδυσης της εταιρείας στη Regency Hellenic Investments A.E. τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τη λήψη τυχόν άλλων αναγκαίων κανονιστικών ή συμβατικών εγκρίσεων και την ταυτόχρονη  απόκτηση του αντίστοιχου τμήματος μετοχών και δανείων, που κατέχουν οι πωλήτριες τράπεζες κατά τα ως άνω.

Η εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.