ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Ισολογισμός Α΄εξάμηνο 2023

Σελίς 30

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

01/01 – 30/06/2022: €12.595.000

01/01 – 30/06/2023: €2.523.000

Πόσο % είναι η πτώση… είπαμε ;;;