Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της «Belterra Investments Limited». Κατά την 31/12/2022 η
«Belterra Investments Limited», η οποία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της «Belterra Holdings Limited»
και δεν καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατείχε το 66,5% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα μεγέθη των δύο εταιριών θα συμπεριληφθούν στις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής του Ομίλου «Belterra Holdings Limited», με έδρα την
Λευκωσία της Κύπρου που δεν υπάρχει υποχρέωση από πλευράς του ομίλου για δημοσίευση αυτών των
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα μαγαζιά του Ιβάν στη Κύπρο έχουν αμέτρητο χρήμα. Έτσι σαν γάργαρο νεράκι θα κυλήσει το χρήμα στη Σουρωτή….

Χρωστάει στην χρήση 2022, €6.499.664 έβγαλε ζημίες €10.580.375. με… γάργαρες μπουρμπουλήθρες το μετοχικό κεφάλαιο.

Θα έρθει χρήμα από Κύπρο και έτσι θα καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο που έγινε αφρός….