2) Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν 4548/2018
α. Στη σημείωση 11 επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (½) του
μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του
Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ενημερώθηκε με την από 03/07/2023 επιστολή
μας, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2023
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Παρδάλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 58521