Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της
Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 87/20.11.2023 του
Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα
συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00’ μ.μ. και θα
πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης
και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη
δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού
    της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
  2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε.
  3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.