. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018
Στη σημείωση 2 επί των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων
της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τη πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών όπως
προβλέπεται από το άρθρο 76Α του Ν. 2725/1999, έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου
και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων
μέτρων

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Σοφής