Γαμάτη τράπεζα.

Κάποτε είχε και μετοχικό κεφάλαιο.

Έγινε αφρός.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά €162.968.079 με τις ζημίες στα €158.389.218.

Όλα αυτά το 2022.

Αναζήτησα σε μια παγκόσμια βάση τραπεζικών δεδομένων, τα αντίστοιχα μεγέθη να δω που αλλού υπάρχει στο πλανήτη και λειτουργεί τράπεζα με τα δεδομένα της Παγκρήτιας.

Πουθενά !

Λεβεντογέννα Κρήτη μου, σε αγαπώ, μια και μοναδική στο κόσμο…