Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημειώστε ότι σύμφωνα με την εταιρία αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα δεν είναι καθαρά !

Ειδικότερα

Οι «Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις» αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές
καταθέσεις με λήξη τριών μηνών ή λιγότερο από την ημερομηνία της απόκτησης. Τα πραγματικά
επιτόκια διαμορφώνονται σύμφωνα με τα κυμαινόμενα επιτόκια και διαπραγματεύονται κατά
περίπτωση.
Οι «Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις», κατά την 31.12.2023, του Ομίλου και της Εταιρείας
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποσά € 72.932 και € 3.058 αντίστοιχα (31.12.2022: € 31.125 και €
1.215, αντίστοιχα), από εταιρείες που επεξεργάζονται ηλεκτρονικές πληρωμές, τα οποία τη στιγμή της
συναλλαγής είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ταμειακά διαθέσιμα και τα οποία υπόκεινται σε χαμηλό
κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
Οι προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας από 3 έως 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ποσού €
3.556 (31.12.2022: € 3.634) περιλαμβάνονται στις «Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις» στην Eνοποιημένη
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης των
12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ποσού € 550 (31.12.2022: € 0) περιλαμβάνονται στις
«Μακροπρόθεσμες επενδύσεις».