Στην Αθήνα σήμερα την 25ην Μαϊου 2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Ζαμπούνη Σοφία Ευαγγελία του Μιχαήλ και της Μαριέττας κάτοικος
…………………………. 8, κατόχου του Δ.Α.Τ. με αριθμό
Α……………… και Α.Φ.Μ………………………………………..
2) Ζαμπούνης Ευάγγελος του Μιχαήλ και της Μαριέττας κάτοικος ……………………. 8, κατόχου του Δ.Α.Τ. με αριθμό …………. και
Α.Φ.Μ. ……….. και
3) Μοναστηριώτη Σαπφώ του Γεωργίου, κάτοικος ………..8 κατόχου του Δ.Α.Τ. με αριθμό……..και Α.Φ.Μ ………..
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Α. Την 8.3.2017 δυνάμει του 17.01.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού, συστήθηκε
μεταξύ των δύο πρώτων συμβαλλομένων, ήτοι του Ζαμπούνη Ευάγγελου και
της Ζαμπούνη Σοφίας και καταχωρήθηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ με αριθμό
……………………., ετερόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΜΠΟΥΝΗ
ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με τους σκοπούς
που αναφέρονται στο ως άνω Συμφωνητικό και διάρκεια αορίστου χρόνου,
διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω
συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας). Σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000) οι εταίροι αυτής μετέχουν κατά ποσοστό 50% ο καθένας.
Η εταιρεία λειτούργησε έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερα χωρίς καμιά
τροποποίηση του καταστατικού της.
Β. Ήδη ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, η πρώτη συμβαλλόμενη εταίρος Ζαμπούνη Σοφία
πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει ολόκληρο το ποσοστό της εταιρικής της
μερίδας, ήτοι το 50% ως εξής: ποσοστό 48% προς τον δεύτερο2
συμβαλλόμενο εταίρο Ζαμπούνη Ευάγγελο αντί του τιμήματος των ευρώ
εννιακοσίων εξήντα (960,00€) το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε ολόκληρο στην
πρώτη ως άνω συμβαλλόμενη και ποσοστό 2% προς την τρίτη από τους άνω
συμβαλλόμενους Μοναστηριώτη Σαπφώ αντί του τιμήματος των ευρώ
σαράντα (40,00€), το οποίο η τελευταία κατέβαλε ολόκληρο στην πρώτη ως
άνω συμβαλλόμενη.
Γ. Μετά την ως άνω μεταβίβαση, ο συμβαλλόμενος εταίρος Ζαμπούνης
Ευάγγελος καθίσταται από σήμερα ομόρρυθμος εταίρος ενώ η νέα εταίρος
Μοναστηριώτη Σαπφώ καθίσταται από σήμερα, ετερόρρυθμο μέλος της
εταιρείας αποδέχεται όλους τους όρους του καταστατικού αυτής και ευθύνεται,
μαζί με το ομόρρυθμο μέλος μέχρι του ποσού της εισφοράς του στο
σχηματισμό του κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη αυτή αφορά τα
εταιρικά χρέη που γεννώνται εφεξής και όχι στα υφιστάμενα πριν από την
είσοδο του.

Επωνυμία της εταιρείας θα είναι η «AEGEAN ANGELS Ε.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «AEGEAN ANGELS».
Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιήσει ακριβή μετάφραση της επωνυμίας της.

Λογιστής της εταιρίας είναι η dsfinance των Διαμάντη Λάμπρο και Σκάντζο Θεόδωρο

Η αετοί της λογιστικής….