Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η
«Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από
15/02/2024 γνωστοποίησης της εταιρείας ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD, με έδρα την
Κύπρο, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί
ότι την 15/02/2024 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ENVIRTUS INVESTMENSTS
LTD στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου του 5%.
Η εταιρεία ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο καθόσον οι
μετοχές της κατέχονται κατά 50% από την XAVIER INVESTMENTS S.A. και κατά 50% από την
AL MAVA HOLDING S.A. και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Σημειώνεται ακόμη ότι
ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την XAVIER INVESTMENTS S.A., και
ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την AL MAVA HOLDING
S.A.

Παιανία 19/02/2024