Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κατά την παρούσα και τις προηγούμενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις
επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού € 385 χιλ. περίπου , με συνέπεια η αναπόσβεστη αξία των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά € 385 χιλ.
περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά € 40 χιλ. περίπου
και € 345 χιλ. περίπου, αντίστοιχα. 2) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλούς
εισπράξεως καθυστερημένες, από προηγούμενες χρήσεις, απαιτήσεις συνολικού ποσού € 5.690 χιλ. περίπου.
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει
διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού € 5.690 χιλ. περίπου. Λόγω
του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται
αυξημένα κατά € 5.690 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά € 5.690
χιλ. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου
2022, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 112 χιλ. , με συνέπεια οι προβλέψεις
για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 112 χιλ., τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα
των προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 112 χιλ.. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στους λογαριασμούς «Δάνεια και απαιτήσεις»
και «Εμπορικές απαιτήσεις» εμπεριέχονται μη δουλευμένοι τόκοι που αναλογούν σε επόμενες χρήσεις και
αφορούν επί πιστώσει πραγματοποιηθείσες πωλήσεις της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων. Επειδή
στα χρονικά πλαίσια του ελέγχου μας δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια
για τον προσδιορισμό των μη δουλευμένων τόκων διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση
των ανωτέρω απαιτήσεων και τις από την αιτία αυτή επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των
προηγούμενων χρήσεων , καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο ορκωτός ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ !

Δεν του έφτασε ο χρόνος !

Έτσι κάλυψε τον κώλο του και άφησε ακάλυπτο τον πισινό απο τις μαϊμούδες στον ισολογισμό της “Θεοχαράκης Α.Ε”

Τα αποτελέσματα είναι για την χρήση του 2022.