Χρήση 2022

Ζημίες €6.956.196,12 χρέη €11.550.334,97 με μετοχικό κεφάλαιο €1.631.841,60.

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούµενες χρήσεις καθώς
και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 2.460.000,00 (2021: ευρώ
2.400.000,00). Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών,
κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 1.860.000,00 (2021: ευρώ 1.770.000,00). Λόγω του
γεγονότος αυτού η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων
και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 1.860.000,00 (2021: ευρώ:
1.770.000,00), και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης αυξηµένα κατά ποσό ευρώ
90.000,00 (2021: ευρώ 0,00) και των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά ποσό ευρώ
1.770.000,00 (2021: ευρώ 1.770.000,00), αντίστοιχα.