Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής:
Στη σημείωση 2.2.1 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αναφορικά με το
επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, στην οποία αναφέρεται ότι: (α) η
Εταιρεία στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών
αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό και (β) η λειτουργία της Εταιρείας
βασίζεται προς το παρόν εξολοκλήρου στην χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
(ΠΔΕ).

Όπως σημειώνει ο ορκωτός στη χρήση 2022, ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει το Μετρό. Η εταιρία μπαίνει μέσα. Οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι οι μοναδικοί στο ΠΛΑΝΗΤΗ που πληρώνουν το αντίτιμο + φόρο, για την λειτουργία της εταιρίας. Κάποιοι αντίστοιχα βάζουν στις τσέπες τους εκατομμύρια εις υγεία πάντα των κορόιδων…

Δισεκατομμύρια οι ζημίες δισεκατομμύρια τα χρέη βαρέλι δίχως πάτο…

Έχουν εγερθεί αγωγές από τρίτους. Με βάση τις εκδοθείσες έως σήμερα αποφάσεις πιστοποιήθηκαν και
καταβλήθησαν ποσά € 243.351.074,79

Όλα αυτά το 2022. Με το που μπήκε το 2023 η… μασαμπούκα συνεχίζεται ακάθεκτα.

Μοναδικός μέτοχος, είναι το ελληνικό κράτος.

Μοναδικά κορόιδα, είναι οι κάτοικοι αυτού του κράτους….