Για την χρήση 2023 ο ΟΠΑΠ και η θυγατρική του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ δεν έχουν σηκώσει ισολογισμό.

Στον ενοποιημένο ο ΟΠΑΠ έχει γράψει στα βιβλία του για την χρήση 2023 της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε” ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες €61.004.000 ! ζημίες €36.931.000 ! ίδια κεφάλαια αρνητικά κατά €20.264.000 ! με χρέη άνω των €139.000.000 !

Δυνατοί οι Τσέχοι !