Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές και δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, κατά την 31.12.2022, με βάση γνωστοποίηση του μετόχου:

Χρήση 2022

Σύνολο υποχρεώσεων €1.538.884.000 με συνολικές ζημίες €194.228.000…