Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (χρήση 2022) ανέρχεται στα €13.928.000.

Το σύνολο των υποχρεώσεων φθάνει κοντά τα €2,5 ΔΙΣ !!!!

Αυτοί είναι επιχειρηματίες !

Πόσος είναι ο συντελεστής ίδια κεφάλαια προς ξένα ;

Πως είπατε ;