Χρήση 2023

Σελίς 275

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ μόνο 4.6 ΔΙΣ

Η κατάσταση ταμειακών ροών λέει πολλά για την οικονομική υγεία και ευημερία μιας εταιρείας. Παρέχει στη διοίκηση, τους αναλυτές και τους επενδυτές ένα παράθυρο για την κίνηση μετρητών και ισοδύναμων μετρητών εντός και εκτός μιας εταιρείας. Βοηθά στη μέτρηση του πόσο καλά (ή πόσο άσχημα) είναι σε θέση μια εταιρεία να διαχειρίζεται τα μετρητά της και να εξοφλήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Τι είναι οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες;

Η ταμειακή ροή μιας εταιρείας είναι το χρηματικό ποσό που περνά από αυτήν. Αυτό περιλαμβάνει οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει από τα ταμεία της εταιρείας. Όταν οι ταμειακές ροές είναι θετικές, σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυξάνονται. Όταν οι εκροές της είναι μεγαλύτερες από τις εισροές της, οι ταμειακές ροές της εταιρείας είναι αρνητικές.

Υπάρχουν τρεις τύποι ταμειακών ροών: ταμειακές ροές από επενδύσεις, ταμειακές ροές από χρηματοδότηση και ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η ενότητα ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζεται στην κορυφή της κατάστασης ταμειακών ροών μιας εταιρείας. Χρησιμοποιείται για να εξηγήσει από πού μια εταιρεία παίρνει τα μετρητά της από συνεχείς τακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως οι πωλήσεις και η κατασκευή, και πώς χρησιμοποιεί αυτό το κεφάλαιο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική περίοδο.

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει συνήθως:

Καθαρό εισόδημα, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Προσαρμογές στα καθαρά έσοδα
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Ως εκ τούτου, μπορείτε να υπολογίσετε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Καθαρό εισόδημα + Αναπροσαρμογές στο καθαρό εισόδημα (στοιχεία εκτός μετρητών) + Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Καθαρά έσοδα

Το καθαρό εισόδημα είναι συνήθως το πρώτο στοιχείο γραμμής στην ενότητα λειτουργικών δραστηριοτήτων της κατάστασης ταμειακών ροών. Αυτή η τιμή, η οποία μετρά την κερδοφορία μιας επιχείρησης, προκύπτει απευθείας από τα καθαρά έσοδα που εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας για την αντίστοιχη περίοδο.

Στη συνέχεια, η κατάσταση ταμειακών ροών πρέπει να συμβιβάζει το καθαρό εισόδημα με τις καθαρές ταμειακές ροές. Αυτό γίνεται με την προσθήκη μη ταμειακών δαπανών όπως αποσβέσεις και αποσβέσεις. Παρόμοιες προσαρμογές γίνονται για μη ταμειακά έξοδα ή έσοδα, όπως αποζημιώσεις βάσει μετοχών ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από μετατροπή ξένου νομίσματος.

Κεφάλαιο κίνησης

Το τμήμα ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες αντανακλά επίσης αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού μιας εταιρείας και των τρεχουσών υποχρεώσεων της.

Μια θετική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων από τη μια περίοδο στην άλλη καταγράφεται ως ταμειακή εκροή, ενώ μια θετική μεταβολή στις υποχρεώσεις καταγράφεται ως ταμειακή εισροή. Τα αποθέματα, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί (AR), τα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού, τα δεδουλευμένα έσοδα και τα αναβαλλόμενα έσοδα είναι κοινά παραδείγματα περιουσιακών στοιχείων για τα οποία μια αλλαγή στην αξία αντανακλάται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί, οι φορολογικές υποχρεώσεις και τα δεδουλευμένα έξοδα είναι κοινά παραδείγματα υποχρεώσεων για τις οποίες μια αλλαγή στην αξία αντανακλάται στις ταμειακές ροές από τις εργασίες.

Παράδειγμα ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες

Ακολουθεί ένα πραγματικό παράδειγμα που δείχνει ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οικονομικό έτος 2017 από την Apple

Η εταιρεία κατέγραψε ετήσια καθαρά έσοδα 48,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 63,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιλαμβάνει:

Προσαρμογή 10,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αποσβέσεις και αποσβέσεις
Προσαρμογή 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έξοδα αποζημίωσης βάσει μετοχών
6 δισεκατομμύρια δολάρια για έξοδα αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος

Οι αλλαγές στα λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνουν εκροή μετρητών 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση ίσης αξίας στο ενεργητικό των εισπρακτέων λογαριασμών στον ισολογισμό, υποδεικνύοντας καθαρή μείωση στις χρεωμένες πωλήσεις που δεν εισπράχθηκαν από την Apple εκείνη τη στιγμή.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης μια ταμειακή εισροή 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πληρωτέους λογαριασμούς.
Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση της υποχρέωσης πληρωτέων λογαριασμών στον ισολογισμό, η οποία υποδηλώνει καθαρή αύξηση των δαπανών που χρεώθηκαν στην Apple και δεν είχαν ακόμη καταβληθεί.

Εάν αύριο το πρωί ρωτήσεις τον Μυλωνά ή τον Χαρδούβελη γιατί η Εθνική έγραψε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 4.6 ΔΙΣ δεν γνωρίζουν και ούτε μπορούν να απαντήσουν !

Ο οικονομικός διευθυντής θα σου πουν γνωρίζει !

Εάν του πεις του οικονομικού διευθυντή ότι με τέτοια “τρύπα” είσαι “μπουρδέλο” τράπεζα θα σου πει οι αποφάσεις της Διοίκησης !