Μετοχικό Κεφάλαιο-Κοινές Μετοχές
Το σύνολο των κοινών μετοχών την 31 Δεκεμβρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν σε 914.715.153 ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ ανά μετοχή.
Tην 28 Ιουλίου 2022, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τον συμψηφισμό (α) του ειδικού
αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2, Ν.4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν.2190/1920) ποσού €5.014 εκατ. και (β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού €10.324 εκατ. με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές ποσού €15.338 εκατ., σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3, του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Ο συμψηφισμός του ειδικού αποθεματικού και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες πραγματοποιήθηκε διότι εξυπηρετεί στον εξορθολογισμό της λογιστικής και εποπτικής καθαρής θέσης της Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και στη διευκόλυνση πιθανής μελλοντικής διανομής μερισμάτων. Την 8 Σεπτεμβρίου 2022, ο εν λόγω συμψηφισμός εγκρίθηκε από τις εποπτικές αρχές.
Κατόπιν της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουλίου 2021, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό €1.829 εκατ. από €2.744 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, στις 26 Οκτωβρίου 2021 το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 2420390/26.10.2021 απόφασή του, ενέκρινε τη μείωση αυτή.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίασή της την 18 Νοεμβρίου 2021 σχετικά με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας. Κατόπιν τούτου, η 22 Νοεμβρίου 2021 προσδιορίστηκε ως η ημερομηνία αλλαγής της ονομαστικής αξίας της Τράπεζας σε 1,00 Ευρώ.