Η εταιρία AHOLD DELHAIZE N.V. με έδρα την Ολλανδία είναι εμμέσως διά της 100% θυγατρικής της LION
RETAIL HOLDING S.AR.L μέτοχος του 100% των μετοχών της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε., συντάσσει
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης στην ADELHAIZE GROUP N.V
Στο τέλος της χρήσης του 2022 το δίκτυο πωλήσεων αριθμεί 632 καταστήματα από τα οποία 318 είναι
εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 300 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising) και 14
καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης.

Έγραψε ζημίες €2.089.000 με τα χρέη λίγο κάτω από το… δις.