Η “Chipita Foods Α.Ε.” είναι μία ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό
Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα. Η Εταιρεία συστάθηκε την 30.11.2021, ήτοι κατά την
ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της οριστικής πράξης διάσπασης της
CHIPITA Α.Ε. Ως αποτέλεσμα της διάσπασης της CHIPITA Α.Ε., η τελευταία διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Η κύρια δραστηριότητα της Chipita Foods A.E., είναι η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων διατροφής,
η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων διατροφής, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες καθώς και η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης και τεχνογνωσίας.

Ζημίες για την χρήση 2022 στα €47.532.000.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 παράγραφός 4 του Ν. 4548/2018. δλδ Α.Μ.Κ

Όμως αντί να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Ιανουάριο του 2023, αποφάσισε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €29.035.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,34) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους !!!