Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (η «ΙNTRALOT») ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η συγχώνευση με
απορρόφηση από την INTRALOT της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Ε.», σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του ν. 4601/2019 και του ν. 4172/2013, με ημερομηνία
ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2023, δυνάμει της υπ’αριθ. 3243554ΑΠ/15-03-2024 (ΑΔΑ:
9ΘΠΕ46ΝΛΣΞ-2ΧΧ) απόφασης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εταιρειών, Γενικής Διεύθυνσης
Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 15/03/2024 με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 4059228.