Ο Εκδότης(«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»)ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.11.2023 από την εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» τα ακόλουθα:
Η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» κατέχει δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «OΡΥΜΗΛ Α.Ε.» ποσοστού 74,86%. Την 16.11.2023 η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.», η οποία κατείχε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 33,33%, απέκτησε επιπλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 66,67%, ήτοι το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.», λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» με εισφορά σε είδος. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» – στην οποία η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» συμμετέχει με ποσοστό 74,86% – κατέχει μέσω της 100% πλέον θυγατρικής της εταιρίας «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη ποσοστού 13,76%.