ATTICA BANK: ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.831.556,72 ΓΙΑ ΝΑ «ΠΑΡΑΞΟΥΝ» ΖΗΜΙΕΣ ΥΨΟΥΣ 700.000.000 ΕΥΡΩ PLUS !!!

by on 1 December 2015

Οι  ετήσιες αποδοχές, αμοιβές για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές και λοιπά οφέλη που έλαβαν από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη κατά τη χρήση 2014 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

                                                                                                                                                          Α. Σύμβαση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίο κ. Ιωάννη Γαμβρίλη

Μεταξύ της Τράπεζας και του Προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη έχει συναφθεί η από 16.06.2010 σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, αρχικώς τριετούς ορισμένης διάρκειας. Η κατάρτισή της αποφασίσθηκε µε την από 08.06.2010 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Με την εν λόγω σύμβαση καθορίζονται οι μικτές αποδοχές και λοιπές παροχές του Προέδρου, οι οποίες ανέρχονταν αρχικώς στο ποσό των € 194.000 ετησίως για αμοιβή, € 33.000 για λειτουργικά έξοδα και € 12.000 για πιστωτική κάρτα. Προβλέπεται, επίσης, ότι η Τράπεζα θα βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταμείου.

Οι αποδοχές και τα λειτουργικά έξοδα θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2011) ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Στον κ. Γαμβρίλη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης διατίθεται αυτοκίνητο με οδηγό και κινητό τηλέφωνο σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα µε τους όρους της σύμβασης, ο κ. Γαμβρίλης παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην Εταιρεία. Κατ’ εξαίρεση θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ε.Τ.Α.Α, στην Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και στις εταιρείες τις οποίες ήδη έχει. Επισημάνεται ότι, σύμφωνα µε τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για σπουδαίο λόγο, ο κ. Γαμβρίλης δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές. Οι ακόλουθες περιπτώσεις θα αποτελούν κυρίως σπουδαίο λόγο για την Τράπεζα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας τέτοια συμβάντα είναι επιζήμια για τα συμφέροντα της: α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κ. Γαμβρίλη με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. β) Αδυναμία του κ. Γαμβρίλη να εκπληρώσει τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του με την επιμέλεια ή αποδοτικότητα που εύλογα αναμένονται από ένα πρόσωπο σε παρόμοια θέση. Σε περίπτωση που η ανωτέρω σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, προβλέπεται ότι στον κ. Γαμβρίλη θα καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες μεικτές απολαβές σύμφωνα με τα παραπάνω για τη συμφωνηθείσα περίοδο του υπόλοιπου χρόνου. Επίσης θα καταβληθούν στον κ. Γαμβρίλη, τα ποσά που αντιστοιχούν στα μηνιαία λειτουργικά έξοδα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της σύμβασης, πλέον του τυχόν αναλογούντος σε αυτά φόρου. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση πιστωτικής κάρτας, που καλύπτει τα αντίστοιχα ποσά με τα οφειλόμενα λειτουργικά έξοδα, τότε θα γίνεται συμψηφισμός.

Την 11.07.2012 υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Γαμβρίλη σύμβαση ανανέωσης-παράτασης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η οποία προεγκρίθηκε από την από 22.06.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω σύμβασης από 15.03.2013 έως την 15.03.2016 και ορίστηκε ότι η αμοιβή του σε ετήσια βάση από την έναρξη του πρώτου χρόνου της ανανέωσης θα ανέρχεται στο ποσό ετησίως των € 185.000 ετησίως. Κατά τα λοιπά συνέχισαν να ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες του ανωτέρω από 16.10.2010 ιδιωτικού συμφωνητικού. Τέλος, έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και του κ. Γαμβρίλη το από 28.08.2015 συμφωνητικό παράτασης της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω σύμβασης από 16.03.2016 έως την 15.03.2019 και ορίστηκε ότι με βάση την από 23.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, οι ετήσιες μικτές αποδοχές του για το τρέχον έτος 2015 παραμένουν στο ποσό των € 185.000. Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες του ανωτέρω από 16.06.2010 ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως τροποποιήθηκε την 11.07.2012.

Β. Σύμβαση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο

Μεταξύ της Τράπεζας και κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, υπό την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, είχε συναφθεί η από 19.03.2014 σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, τριετούς ορισμένης διάρκειας (12.02.2014-11.02.2017), σύμφωνα με το από 07.02.2014 Πρακτικό Δ.Σ. και το από 18.03.2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών. Λόγω της εκλογής του κ. Αντωνόπουλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, δυνάμει της από 18.02.2015 απόφασης του Δ.Σ. της Τράπεζας σε συνδυασμό με το από 3_27.05.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών, τροποποιήθηκε η ανωτέρω σύμβαση. Σύμφωνα με την από 27.05.2015 τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η ισχύς της σύμβασης άρχεται την 18.02.2015 και λήγει την 30.06.2018, οπότε μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, εφόσον δεν παραταθεί εκ νέου για ορισμένο χρόνο, και καθορίζονται οι μικτές αποδοχές και λοιπές παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 155.000 ετησίως για αμοιβή, € 30.000 για λειτουργικά έξοδα και € 12.000 για προπληρωμένη πιστωτική κάρτα. Προβλέπεται, επίσης, ότι η Τράπεζα θα βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταμείου. Οι αποδοχές και τα λειτουργικά έξοδα θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (αρχής γενομένης από 01.01.2016) ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Στον κ. Αντωνόπουλο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης διατίθεται αυτοκίνητο με οδηγό και κινητό τηλέφωνο σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η από 27.05.2015 σύμβαση και η καταβολή των ως άνω αποδοχών ορίζεται ότι δεν θα επηρεάζεται σε περίπτωση λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή απορρόφησης της Τράπεζας από άλλη εταιρεία Σύμφωνα µε τους όρους της σύμβασης, ο κ. Αντωνόπουλος παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην Εταιρεία. Δύναται, όμως, να συμμετέχει στα Δ.Σ. άλλων εταιρειών του Ομίλου Attica Bank. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα µε τους όρους της ανωτέρω από 27.05.2015 σύμβασης, η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα για σπουδαίο λόγο, ο κ. Αντωνόπουλος δεν θα δικαιούται μη δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα ή παροχές. Οι ακόλουθες περιπτώσεις θα αποτελούν κυρίως σπουδαίο λόγο για την Τράπεζα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας τέτοια συμβάντα είναι επιζήμια για τα συμφέροντα της: α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κ. Αντωνόπουλου με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. β) Αδυναμία του κ. Αντωνόπουλου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του με την επιμέλεια ή αποδοτικότητα που εύλογα αναμένονται από ένα πρόσωπο σε παρόμοια θέση. Σε περίπτωση που η ανωτέρω σύμβαση καταγγελθεί από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο, καθώς και στην περίπτωση που ο κ. Αντωνόπουλος απωλέσει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, προβλέπεται ότι θα του καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες μεικτές απολαβές σύμφωνα με τα παραπάνω για τη συμφωνηθείσα περίοδο του υπόλοιπου χρόνου. Επίσης θα καταβληθούν στον κ. Αντωνόπουλο, τα ποσά που αντιστοιχούν στα μηνιαία λειτουργικά έξοδα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της σύμβασης, πλέον του τυχόν αναλογούντος σε αυτά φόρου. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση πιστωτικής κάρτας, που καλύπτει τα αντίστοιχα ποσά με τα οφειλόμενα λειτουργικά έξοδα, τότε θα γίνεται συμψηφισμός. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση λύσης, εκκαθάρισης συγχώνευσης ή απορρόφησης της Τράπεζας από άλλη εταιρεία, εφόσον ο κ. Αντωνόπουλος παύει να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στο νέο νομικό πρόσωπο που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση ή απορρόφηση.

Γ. Σύμβαση µε το Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής-Λιανικής Τραπεζικής κ. Ιωάννη Ιωαννίδη

 Όσον αφορά τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής-Λιανικής Τραπεζικής κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, βρίσκεται σε ισχύ η αρχική από 28.04.1999 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, όπως αρχικώς συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το από 29.04.2009 προσάρτημα-τροποποίηση, και το από 10.07.2012 προσάρτημα- τροποποίησή της, οι οποίες εγκρίθηκαν από την από 28.04.2009 και 22.06.2012 ΤΓΣ των μετοχών της Τράπεζας. Πέραν των αμοιβών του, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 147.500 ετησίως, ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης δικαιούται € 31.177,32 για λειτουργικά έξοδα και € 12.000 ετησίως για πιστωτική κάρτα. Σύμφωνα µε τους όρους της σύμβασης, η τοποθέτησή του στα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Σε περίπτωση ανάκλησης θα τοποθετηθεί στην θέση που κατείχε πριν την τοποθέτησή του ως Γενικού Διευθυντή, ήτοι Διευθυντή Δικτύου ή σε ανάλογη µε αυτή θέση Διευθυντή Διοίκησης. Η αρχική σύμβαση εργασίας είναι αόριστης διάρκειας.

Σε περίπτωση που η ανάκληση αυτή γίνει για σπουδαίο λόγο, ο μισθός και τα λειτουργικά έξοδα του κ. Ιωαννίδη θα είναι ποσοστό 80% των αντίστοιχων ποσών που ελάμβανε ως Γενικός Διευθυντής και πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι κατώτερα των ποσών που προκύπτουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κλαδικές και επιχειρησιακές) και τον Κανονισμό Προσωπικού. Σε περίπτωση που η ανάκληση γίνει για μη σπουδαίο λόγο, ο κ. Ιωαννίδης θα δικαιούται να λαμβάνει για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία της απόφασης ανάκλησης τις ίδιες αποδοχές (Μισθός Λειτουργικά Έξοδα και πιστωτική κάρτα) τις οποίες ελάμβανε στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των τριών ετών  από την ημερομηνία ανάκλησης της τοποθέτησης ο μισθός και τα λειτουργικά έξοδα του κ. Ιωαννίδη θα είναι ποσοστό 80% των αντίστοιχων ποσών που ελάμβανε ως Γενικός Διευθυντής και πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι κατώτερα των ποσών που προκύπτουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κλαδικές και επιχειρησιακές) και τον Κανονισμό Προσωπικού.

Αν η Τράπεζα θελήσει να καταγγείλει πλήρως την σύμβαση εργασίας του κ. Ιωαννίδη κατά τρόπον ώστε ο τελευταίος να αποχωρήσει εντελώς από την Τράπεζα, θα πρέπει για την καταγγελία να υφίσταται, επί ποινή ακυρότητας της καταγγελίας σπουδαίος λόγος. Αν ο σπουδαίος λόγος είναι αναίτιος για τον κ. Ιωαννίδη ο τελευταίος θα δικαιούται ως αποζημίωση 36 μηνιαίους μισθούς του ως Γενικού Διευθυντή, πλέον των αποζημιώσεων που προκύπτουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κλαδικές και επιχειρησιακές) και τον Κανονισμό Προσωπικού.

Συνεχίζεται…