902 ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΣΕΠΗ … ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΛΕΜΠΙΑ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗ !

by on 8 August 2013
Κουμμουνιστές μέτοχοι αρπάζουν το «ταμείο»,  διοικητικό συμβούλιο βιτρίνα, με μισθούς Νέας Υόρκης ! Αυτά να διδάξετε στα παιδία σας κύριοι και έτσι να τα μεγαλώσετε, με κουμμουνιστικά ιδεώδη, για τους μ@λ@κες και την δική σας τσέπη και το στομάχι σκασμένο και χορτασμένο, ακόμη και μετά από 10 σόδες !!! Θα έπρεπε να ντρέπεστε …


Από τα τέλη του 2011 ήταν έτοιμα τα σχέδια.

 Οι εταιρικές κινήσεις στο Δ.Σ, έδειχνε ότι κάτι θα παιχτεί. Ενώ εκλέχτηκε κανονικό διοικητικό συμβούλιο, αυτό με τη σειρά του, εξουσιοδότησε τον αρχισυντάκτη του «Ριζοσπάστη» Τσίγκα Δημήτριο (ο οποίος σημειωτέων δεν συμμετέχει στο Δ.Σ)

«και χωρίς να θίγεται η αντίστοιχη εξουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Νικολάου Κουρκούνη, όπως ενεργώντας ξεχωριστά από τον Νικόλαο Κουρκούνη, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί και χωρίς να θίγεται το αντίστοιχο δικαίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Νικολάου Κουρκούνη, το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή αυτού είτε με μόνη την υπογραφή του Νικολάου Κουρκούνη. Στον Τσίγκα Δημήτριο του Κωνσταντίνου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» και με την ατομική υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει,αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων

με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, να υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να υπογράφει αιτήσεις, αναφορές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απευθυνόμενο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργεία, Διοικητικές Αρχές και Υπηρεσίες κλπ. σχετικά με τον τηλεοπτικό σταθμό της εταιρείας «902 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και το ραδιοφωνικό σταθμό της εταιρείας «902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM» και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Από τα ανωτέρω δικαιώματα και εξουσίες που παρέχονται με το παρόν στον Τσίγκα Δημήτριο του Κωνσταντίνου ρητά εξαιρούνται το δικαίωμα να υπογράφει, τροποποιεί για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το προσωπικό της εταιρείας και το δικαίωμα να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της εταιρείας καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κλπ.) και Δικαστηρίου για θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της εταιρείας.»


Με άλλα λόγια το Δ.Σ είναι καθαρή βιτρίνα (είναι τόσο βλάκες και το κάνουν μάλιστα απροκάλυπτα)  όσον αφορά την εταιρία, αφού οι ίδιοι  περνούν στον Μητσάρα τα πάντα με εξαίρεση τα εργασιακά θέματα της εταιρίας. Προσλήψεις αποζημιώσεις κ.τ.λ. Γιατί;

 Ήδη οι ορκωτοί λογιστές έχουν επισημάνει από νωρίς,


από το Μάρτιο του 2011, ότι οι εταιρία χρωστά στους εργαζομένους 486.000 ευρώ χωρίς να έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. Τι σημαίνει αυτό; Η επιβάρυνση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Το ίδιο παραμυθάκι συνεχίζεται και στην επόμενη χρήση με άλλα ποσά, χωρίς πάλι να έχει γίνει πρόβλεψη. Οι κύριου οδηγούν την εταιρία στο λουκέτο από μόνοι τους ! μόνο από αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα σημεία που προδίδουν την «χρηστή» διοίκηση τους, για την οποία – κρατηθείτε – αμείβονται συνολικά με 1.182.746,88 ευρώ για τη χρήση του 2010, αυξημένη από το ποσό του 1.170.063,07 στη χρήση του 2009. 

Πάντα κατά τη γνώμη των ορκωτών υπάρχουν απαιτήσεις από πελάτες ανείσπρακτες χωρίς πάλι να γίνεται πρόβλεψη. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι τυχεροί πελάτες; Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, χωρίζονται σε 3.617.620 μετοχές προς 0,83 ευρώ. Κατατεθειμένο ποσό 2.996.448,40 ευρώ. 

Προσέξτε τώρα. Στη χρήση του 2009 οι καταθέσεις των μετόχων με τη μορφή «ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» εμφανίζονται 5.025.738 ευρώ, για τη χρήση του 2010, 8.415.736 ευρώ και στη χρήση του 2011 εμφανίζονται 2.134.682 !!! 

Γιατί έτρεξαν να “τραβήξουν” πάνω από 6 εκατομμύρια;

 Γιατί έπρεπε να γίνει ΑΜΚ σύμφωνα με τους ορκωτούς το 2011 και με αυτόν τον τρόπο (την αρπαγή) ήταν σίγουρη η ταφόπλακα στην εταιρία,αφού οι μέτοχοι πήραν τα λεφτά στην αριστερή τσέπη για να μην τα ρίξουν στην εταιρία !!!


Περιμένοντας την απάντησητων συντρόφων ετοιμάζω το ρεπορτάζ γύρω από τα έσοδα, τα έξοδα και τα πάγια στοιχεία της εταιρίας και πως εμφανίστηκαν οι ζημιές των εκατομμυρίων !!!