∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ): ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 743.315.912 ΕΥΡΩ

by on 10 Δεκεμβρίου 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.297.924

Κρατικές επιχορηγήσεις  15.177.882

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους  1.119.949

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  524.400.348

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 542.996.103

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 197.106.267

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 3.213.542

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 200.319.809

Σύνολο υποχρεώσεων 743.315.912

(31/12/2017)

Be the first to comment!
 
Leave a reply »