ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

by on 13 September 2019

Το χρηματιστήριο της Τεχεράνης (TSE) ιδρύθηκε το 1968 και είναι η βασική αγορά αξιών στο Ιράν. Το 2005, ο νέος νόμος περί κεφαλαιαγοράς του Ιράν εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και το 2006, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το TSE έλαβε την δυνατότητα να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία και συστάθηκε ως κοινή μετοχική εταιρεία με περισσότερους από 6.000 μετόχους. Το TSE απολαμβάνει τη φήμη ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς και μια οικονομικά αποδοτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την έναρξη λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Το πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα συναλλαγών, το οποίο ξεκίνησε το 1994, συνέβαλε στην τόνωση των συναλλαγών τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς. Το 2007, η TSE αναβάθμησε το σύστημα συναλλαγών της με ισχυρότερο λογισμικό (της Atos Euronext) για να καλύψει τον υψηλό όγκο συναλλαγών. Η TSE έλαβε το πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας του ISO9001 το 2009 και σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει την πιστοποίηση ISO27001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας IT.

Το TSE έχει εφαρμόσει πολλά μεταρρυθμιστικά μέτρα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς πρακτικές και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαφοροποιημένες ανάγκες των επενδυτών. Το TSE πρόκειται να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο προς την απελευθέρωση και τη διεθνοποίηση. Το TSE με τα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών και τους μηχανισμούς εισαγωγής νέων μετοχών, έχει καταστεί ως μία από τις πιο δραστήριες ανταλλαγές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στα τέλη Μαρτίου 2017, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των 392 εταιρειών που είναι εισηγμένες στο TSE ξεπέρασε τα 172 δις δολ. ΗΠΑ.     

Προκειμένου να ενισχυθεί η βασική ανταγωνιστικότητα του TSE και να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης και της διεθνοποίησης, οι αρχές έχουν επίσης προωθήσει την εισαγωγή νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την εφαρμογή πολλών μέτρα μεταρρύθμισης, όπως η εισαγωγή των Futures Single Stock (SSF), οι χαλαροί περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εγγραφών ξένων επιχειρήσεων και την προσαρμογή διαφόρων εμπορικών συστημάτων και μηχανισμών ώστε να συμβαδίζουν περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα. 2.1.3.2 Ξένες επενδύσεις στο χρηματιστήριο της Τεχεράνης.

Όπως συμβαίνει με πολλές αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορές, το TSE έχει θέσει ιστορικά αρκετούς περιορισμούς στις ξένες επένδυση. Με την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς του Ιράν και την ανάπτυξη της οικονομίας, οι αρχές των χρηματιστηρίων έχουν σταδιακά χαλαρώσει αυτούς τους περιορισμούς στους ξένους επενδυτές.

Από τον Απρίλιο του 2010, η διαδικασία για επενδύσεις ξένων επενδυτών στο χρηματιστήριο έχει αλλάξει πό το σύστημα «άδειας» στο «σύστημα επαναπατρισμού». Στις 18 Απριλίου 2010, κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου για την αγορά κινητών αξιών που επικυρώθηκε το 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε “τους κανονισμούς που διέπουν τις ξένες επενδύσεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τις εξωχρηματιστηριακές αγορές”. Αυτό έχει ως εκ τούτου απλοποιήσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για ξένους επενδύσεις στο TSE.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτών των “κανονισμών”, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην κατοχή των μετοχών από μη στρατηγικούς ξένους επενδυτές σε κάθε συναλλαγή ή σε αγορές τύπου over the counter (OTC ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές) ρυθμίζονται εξής: ο αριθμός των μετοχών που ανήκουν στο σύνολο των ξένων επενδυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού μετοχών των εταιρειών που είναι εισηγμένες στo χρηματιστήριο ή στην αγορά OTC ή στην αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή το 20% του αριθμού μετοχών οποιασδήποτε εταιρείας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή στην αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε ξένος επενδυτής σε οποιαδήποτε εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή στην αγορά εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της Μετοχές τον αριθμό αυτών των εταιρειών

Βάσει του άρθρου 4, φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλοδαπά θα πρέπει να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα προς τον Οργανισμό Ανταλλαγής Κεφαλαίων μαζί με μια αίτηση με βάση τα έντυπα που ορίζει ο Οργανισμός για να λάβουν άδεια για διαπραγμάτευση τίτλων σε κάθε αγορά συναλλάγματος ή εξωχρηματιστηριακής αγοράς.

Αγορά και πώληση μετοχών.

Κατά τη διαπραγμάτευση των αποθεμάτων στο TSE θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Επιλέξτε έναν χρηματιστή.

Κατά την επιλογή ενός μεσίτη, θα πρέπει να ελέγξετε αν αυτός ο μεσίτης (πρόσωπο ή εταιρεία) έχει έγκυρη θέση στο TSE. Πλήρης κατάλογος των μεσιτών που έχουν δικαίωμα διαπραγμάτευσης στο TSE μπορούν να βρεθούν σε διάφορες δημοσιεύσεις του TSE. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε τον μεσίτη σας και ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκθέσεις αγοράς, συμβουλές σχετικά με την επιλογή των μετοχών και το χρονοδιάγραμμα των αγορών και των πωλήσεων, τις εμπορικές εκτελέσεις, έγκαιρη παράδοση σημαντικών εγγράφων – όπως οι βεβαιώσεις επιβεβαίωσης – και άλλες εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες που ενδέχεται να απαιτούν οι πελάτες τους.

2. Άνοιγμα λογαριασμό μεσιτείας.

Μόλις ο επενδυτής επιλέξει την μεσιτική εταιρεία του, πρέπει να ανοίξει ο λογαριασμός. Αυτός ο λογαριασμός επιτρέπει στον πελάτη να πραγματοποιεί συναλλαγές μετοχών (αγορά και πώληση μετοχών) οποιαδήποτε στιγμή – παρόμοια με έναν τραπεζικό λογαριασμό που δίνει τη δυνατότητα κατάθεσης, μεταφοράς και ανάληψης χρημάτων. Το άνοιγμα ενός λογαριασμού μεσιτείας είναι σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί και θα πάρει όχι περισσότερο από το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού. Πρέπει να συμπληρωθεί μια κάρτα, η οποία περιέχει: το όνομα, τη διεύθυνση (επαγγελματική και ιδιωτική), αριθμό τηλεφώνου και το σημαντικότερο, υπόδειγμα υπογραφής του πελάτη. Συχνά, απαιτείται να υποβληθούν επαγγελματικές και τραπεζικές συστάσεις. Μόλις ανοίξει ένας λογαριασμός, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης μεταξύ του επενδυτή και του επιλεγμένου μεσίτη. Οι οδηγίες συναλλαγής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον στόχο του επενδυτή – εάν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, ελάχιστη ή μέγιστη αξία των συναλλαγών (όριο διαπραγμάτευσης) κ.λπ. Όλες οι συναλλαγές αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και ο μεσίτης δεν θα αποκαλύψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο τις λεπτομέρειες των αγορών ή πωλήσεων που γίνονται για τον πελάτη του.

3. Παραγγελία στον μεσίτη.

Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού, θα ανατεθεί ένας αντικριστής παραγγελιοδόχος στον επενδυτή. Αυτός είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής να αγοράζει και να πωλεί τίτλους στη TSE. Ο εξουσιοδοτημένος έμπορος θα είναι το πρόσωπο επικοινωνίας του επενδυτή για όλες τις συναλλαγές. Αυτός θα λάβει την παραγγελία, κατά πάσα πιθανότητα μέσω τηλεφώνου (εκτός αν αλλιώς έχει συμφωνηθεί), και θα εκτελέσει την εντολή μέσω του τερματικού συναλλαγών που είναι συνδεδεμένο με το κύριο σύστημα του Χρηματιστηρίου. Έτσι, όταν ζητείται μια παραγγελία αγοράς ή πώλησης μετοχής, πρέπει να κληθεί ο αντικριστής-μεσίτης και να δοθούν οι ακριβείς λεπτομέρειες της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Ο αντικριστής πρέπει να γνωρίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: α) αν πρόκειται για αγορά ή πώληση, β) ποιά μετοχή θα αγοραστεί ή πωληθεί, γ) τον αριθμό των μετοχών που θα αγοράσει ή να πουλήσει και δ) κατά προτίμηση επίσης την τιμή προσφοράς (κατά την αγορά) ή τη ζητούμενη τιμή (κατά την πώληση).

4. Καθορίστε τη συναλλαγή σας.

Οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης διακανονίζονται με σειρά εγγραφής στο βιβλίο εντολών συναλλαγών που τηρείται κεντρικά στο TSE. Αυτό σημαίνει ότι η κυριότητα μετοχών και τα μετρητά μεταφέρονται ηλεκτρονικά στο μεσιτικό γραφείο λογαριασμό, χωρίς τα πιστοποιητικά μετοχών και τα μετρητά να παραδίδονται φυσικά. (Αντι αυτου, τα πιστοποιητικά μετοχών απλώς διακρατούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος – Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ιράν/Depositor of Iran, Inc.) Ο λογαριασμός πιστώνεται κατά την αγορά μετοχών και χρεώνεται στην περίπτωση πώλησης μετοχών. Το ηλεκτρονικό σύστημα εισαγωγής αιτημάτων συναλλαγών (άυλο βιβλίο) είναι σαφώς ένα πλεονέκτημα έναντι του χαρτόδετου βιβλίου. Με αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί δραστικά το χαρτί, και διευκολυνθεί η εγκυρότητα των διαπραγματεύσεων καθώς εξαλείφθηκε η πιθανότητα απώλειας ή πλαστογράφησης μετοχών.

Επί του παρόντος, η TSE ρυθμίζει τις συναλλαγές σε χρόνο T + 3, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά την ημερομηνία της συναλλαγής. Επομένως, οι πληρωμές ή / και οι τίτλοι πρέπει να παραδοθούν στον μεσίτη την ημέρα διαπραγμάτευσης. Πρέπει οπωσδήποτε να επαληθεύετε η καταληκτική προθεσμία διακανονισμού με τον μεσίτη για μελλοντικές συναλλαγές.

Διεθνείς συνεργασίες.

Το TSE είναι πλήρες μέλος της WFE (μεταξύ 1992 και 2010) και επίσης είναι μέλος και εκ των ιδρυτικών μελών της Ομοσπονδίας Ευρω-Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS) (από το 1995) και επίσης μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ICGN). Το TSE είναι επίσης ενεργό μέλος του OIC Φόρουμ χρηματιστηρίου των μελών του.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση Ξένων Επενδύσεων

Έκδοση Άδειας:

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για Άδεια Ξένων Επενδύσεων:
1. Έντυπο αίτησης.

2. Άδεια εγκατάστασης / Προσύμφωνο / Προκαταρκτική συμφωνία του αρμόδιου Ιρανικού Οργανισμού.

3. Επίσημη επιστολή του ξένου επενδυτή που θα υποβληθεί στον Οργανισμό Επενδύσεων, του Ιράν (OIETAl-Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran).

4. Τα στοιχεία του αλλοδαπού επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου ιστορικού της εταιρείας, το έτος ίδρυσης  και σε περίπτωση που ο ξένος επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο φωτοτυπία του διαβατηρίου του και βιογραφικό.

5. Κατάλογος μηχανημάτων, εξοπλισμού και εξαρτημάτων που μπορούν να εισαχθούν στη χώρα ως μέρος του κεφαλαίου του ξένου επενδυτή (εάν υπάρχει).

6. Σε περίπτωση που μέρος του μεριδίου του αλλοδαπού επενδυτή είναι υπό τη μορφή τεχνογνωσίας, ένα σχέδιο της σύμβασης που περιγράφει τους όρους της μεταφοράς τεχνολογίας.
7. Οποιεσδήποτε περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να βρεθεί ένας κατάλληλος και “αποδεκτός” τοπικός εταίρος. Εάν το σχεδιαζόμενο σχέδιο ξένων επενδύσεων συμμορφώνεται με το σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Ιράν μπορεί να εισάγει, το δυνητικά ενδιαφερόμενο Μέρος αυτού του σχεδίου. Μια υπουργική “καταρχήν συμφωνία” πρέπει να εφαρμοστεί και πάλι από κοινού με τους αλλοδαπούς και τους ιρανούς δυνητικούς επενδυτές. Λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο μαζί με μια μελέτη σκοπιμότητας. Μόλις εκδοθεί κατ ‘αρχήν η συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προβούν στα προκαταρκτικά βήματα μαζί με την υλοποίηση του έργου, όπως η εισαγωγή των μηχανημάτων, εξοπλισμού και τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί από τον ξένο επενδυτή στο
OIETAI ώστε αυτό να συμμετάσχει στην παρακολούθηση εφαρμογής του εγκριθέντος σχεδίου. Στη συνέχεια, ακολουθείται διαδικασία επανεξέτασης της αίτησης από το Εποπτικό Συμβούλιο για την Προσέλκυση και την Προστασία των Ξένων Επενδύσεων. Το Τμήμα Εξωτερικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από προκαταρκτικό συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο συνοπτική έκθεση ώστε αυτό να εκδώσει την απόφαση. Εάν το έργο θεωρείται ότι είναι προς το γενικό συμφέρον της χώρας, το Εποπτικό Συμβούλιο διαβιβάζει την απόφαση που προκρίνει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση και εκδίδει το διάταγμα επένδυσης. Το διάταγμα, μόλις εκδοθεί, είναι και η επίσημη άδεια για την έναρξη λειτουργίας του επενδυτή και την εισαγωγή του αναγκαίου κεφαλαίου που προστατεύεται από το νόμο

Συνεχιζεται…