ΧΑΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ WATSA ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK

by on 8 April 2020

“Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” (Τράπεζα), κατά τις συνεδριάσεις τους της 8ης Απριλίου 2020, εξέλεξαν ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους την κ. Αλίκη Γρηγοριάδη και την κ. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, με ισχύ της παραίτησής τους από την 8η Απριλίου 2020, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Richard Boucher και Νικολάου Μπέρτσου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών.