ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ, ΠΟΥ ΕΒΑΛΕΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ !!!

by on 30 Ιουνίου 2014

Φιλιππάκο για πες αλεύρι. Ένα κακουργηματάκι σε γυρεύει …  

Ρώτα κάποιο γνωστό σου δικηγόρο να σου πει. Ξέρεις τι θα σου πει; Ποια δομημένα και ποιος Παπαμαρκάκης. Εάν δεν έχεις δικηγόρο πες μου, να σου δώσω το τηλ να πάρεις εκ μέρους μου. Μόνο μην ακούσω να κλαίγεσαι και να λες εγώ εκτελούσα εντολές ανωτέρων μου. To be continued…. Φιλιππάκο μου.

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 1.925.000.000 ευρώ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: μπλα μπλα μπλα μπλα …..

Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας 1.925.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί

ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με την υπ’ αριθ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:

Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 07.06.2011, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας

1.925.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 09.04.2009 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 06.06.2011, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 19.250 ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 12% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης:

περί την 9 Ιουνίου 2014 και (ε) αρ. ISIN XS0634881436.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 6 Ιουνίου 2011.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Α(γ) της υπ’ αριθ. 54201/Β ́ 2884/26.11.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 29850/Β ́ 1465/9.7.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το με αριθμ. 172/31−05−2011 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 135 μονάδες βάσης.

ΙΙΙ. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 1.925.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Be the first to comment!
 
Leave a reply »