ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ§1….

by on 24 August 2015

Του “Αναγνώστη”

16 ΔΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (7,95 ΕΝΕΡΓΕΣ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν.3723/2008

Οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3723/2008 έλαβαν 16 δις € εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου  με την μορφή zero cupon ομολόγων. Ποσό 7,95 δις € εγγυήσεων, είναι ενεργές και λήγουν στις 28/4/2016.

Από την επεξεργασία των στοιχείων για την παροχή των εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3723/2008 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • Οι ενεργές εγγυήσεις καλύπτονται από το ομόλογο GR0326045284 για ποσό 7.951,00 (€ mn), δηλαδή σχεδόν ίσο με το μέγιστο επιτρεπτό των 8000,00 (€ mn) από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Οι ενεργές εγγυήσεις ανά τράπεζα μέχρι στις 26/4/2016 είναι:  PIRAEUS 2.238(€mn), NBG 2.109(€mn),, EUROBANK 1.918(€mn), ALPHA 1.624(€mn), Aegean 40(€mn) και Pagkritia 22(€mn).
  • Το συνολικό ποσό που οφείλουν να καταβάλουν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο από το 2008 έως το 2015 για την προμήθεια των ομολόγων, είναι 128,88 (€mn).
  • Οι τράπεζες οφείλουν να χρησιμοποιήσει τους τίτλους του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008 αποκλειστικά ως εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ποσό της έκδοσης των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του δημοσίου χρέους.

Οι εγγυήσεις(€mn) αυτές έχουν δοθεί σε 20 τράπεζες από το 2008 και παρουσιάζονται ανά τράπεζα και έτος, στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
EUROBANK 1.025,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 3.655,00
PIRAEUS 865,00 0,00 424,00 0,00 0,00 1.024,00 1.214,00 0,00 3.527,00
ALPHA 0,00 1.138,00 491,00 0,00 0,00 491,00 1.133,00 0,00 3.253,00
NBG 0,00 0,00 787,00 0,00 0,00 847,00 1.262,00 0,00 2.896,00
ΑΤΕ 0,00 807,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,00
Postbank 0,00 0,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00
ATTICA 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Geniki 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00
FBB 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Millenium 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
Pagkritia 0,00 50,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 94,00
Aspis 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00
Aegean 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 80,00
PROTON 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00
Panellinia 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
Ahaiki 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
Chanion 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Thessalias 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
Euboias 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Lamias 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
TOTAL 1.890,00 2.727,00 3.420,00 8,00 60,00 2.424,00 5.527,00 0,00 16.056,00

Στον παρακάτω Πίνακα 2  αποτυπώνονται πλήρως όλα τα στοιχεία των 36 αποφάσεων παροχής εγγύησης  του ελληνικού δημοσίου  που έχουν εκδοθεί από το 2008 μέχρι σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3723/2008.

Πίνακας  2

No ISSUER_

NAME

ISIN_CODE AMOUNT(€mn) DATE_

ISSUE

DATE_

MATURITY

MONTHS SOURCE COMMISION

(%)

COMMISION

(m€)

1 EUROBANK GR0326039220 1.025,00 29/12/2008 29/12/2011 36 ΦΕΚ Β’ 2691/31.12.2008 0,62% 6,35
2 PIRAEUS GR0326039220 865,00 29/12/2008 29/12/2011 36 ΦΕΚ Β’ 2691/31.12.2008 0,70% 6,06
3 ATTICA GR0326039220 200,00 16/1/2009 29/12/2011 35 ΦΕΚ Β’ 81/23.01.2009 0,75% 1,50
4 ALPHA GR0326039220 1.138,00 16/1/2009 29/12/2011 35 ΦΕΚ Β’ 81/23.01.2009 0,70% 7,97
5 Millenium GR0326039220 98,00 23/1/2009 29/12/2011 35 ΦΕΚ Β’79/22.01.2009 0,25% 0,25
6 FBB GR0326039220 60,00 26/1/2009 29/12/2011 35 ΦΕΚ Β’ 152/02.02.2009 0,80% 0,48
7 Geniki GR0326039220 158,00 10/3/2009 29/12/2011 34 ΦΕΚ Β’ 506/19.03.2009 0,70% 1,11
8 ATE GR0326039220 807,00 1/4/2009 29/12/2011 33 ΦΕΚ Β’ 625/03.04.2009 0,80% 6,46
9 PROTON GR0326039220 78,00 23/4/2009 29/12/2011 32 ΦΕΚ Β’ 911/14.05.2009 0,90% 0,70
10 Ahaiki XS0423588861 11,00 28/5/2009 29/12/2011 31 ΦΕΚ Β’ 1116/10.06.2009 0,90% 0,10
11 Panellinia GR0326039220 41,00 15/7/2009 29/12/2011 29 ΦΕΚ Β’ 1486/30.06.2009 0,90% 0,37
12 Pagkritia GR0326039220 50,00 7/9/2009 29/12/2011 28 ΦΕΚ Β’ 1954/09.09.2009 0,80% 0,40
13 Aspis GR0326039220 86,00 1/10/2009 29/12/2011 27 ΦΕΚ Β’ 2200/02.10.2009 0,85% 0,73
14 EUROBANK GR0326039220 712,00 13/4/2010 29/12/2011 21 ΦΕΚ Β’ 436/14.04.2010 0,70% 4,98
15 ALPHA GR0326040236 491,00 19/4/2010 19/4/2013 36 ΦΕΚ Β’ 546/29.04.2010 0,70% 3,44
16 PIRAEUS GR0326040236 424,00 19/4/2010 19/4/2013 36 ΦΕΚ Β’ 546/29.04.2010 0,70% 2,97
17 Aegean GR0326040236 40,00 21/4/2010 19/4/2013 36 ΦΕΚ Β’ 624/11.05.2010 0,70% 0,28
18 NBG GR0326040236 787,00 22/4/2010 19/4/2013 36 ΦΕΚ Β’ 624/11.05.2010 0,70% 5,51
19 ATE GR0326040236 600,00 23/6/2010 19/4/2013 34 ΦΕΚ Β’ 920/24.06.2010 0,80% 4,80
20 Thessalias GR0326040236 7,00 1/10/2010 19/4/2013 31 ΦΕΚ Β’ 1630/11.10.2010 1,30% 0,09
21 Euboias GR0326040236 6,00 19/4/2010 19/4/2013 36 ΦΕΚ Β’ 2246/31.12.2010 1,35% 0,08
22 Pagkritia GR0326040236 22,00 27/12/2010 19/4/2013 28 ΦΕΚ Β’ 2081/31.12.2010 1,30% 0,29
23 Lamias GR0326040236 2,00 30/12/2010 19/4/2013 28 ΦΕΚ Β’ 2166/31.12.2010 1,35% 0,03
24 Postbank GR0326040236 329,00 31/12/2010 19/4/2013 28 ΦΕΚ Β’ 81/30.01.2011 1,30% 4,28
25 Chanion GR0326040236 8,00 14/2/2011 19/4/2013 26 ΦΕΚ Β’ 328/02.03.2011 1,30% 0,10
26 FBB GR0326044279 60,00 11/5/2012 6/4/2015 35 ΦΕΚ Β’ 1584/09.05.2012 1,61% 0,97
27 Pagkritia GR0326045284 22,00 20/5/2013 25/4/2016 35 ΦΕΚ Β’ 1321/30.05.2013 0,90% 0,20
28 PIRAEUS GR0326045284 1.024,00 30/4/2013 25/4/2016 36 ΦΕΚ Β’ 1176/15.05.2013 0,90% 9,22
29 NBG GR0326045284 787,00 7/8/2013 25/4/2016 33 ΦΕΚ Β’ 2126/28.08.2013 0,79% 6,22
30 NBG GR0326045284 60,00 16/9/2013 25/4/2016 31 ΦΕΚ Β’ 2512/07.10.2013 0,79% 0,47
31 Aegean GR0326045284 40,00 30/4/2013 25/4/2016 36 ΦΕΚ Β’ 1176/15.05.2013 0,90% 0,36
32 ALPHA GR0326045284 491,00 30/4/2013 25/4/2016 36 ΦΕΚ Β’ 1176/15.05.2013 0,90% 4,42
33 EUROBANK GR0326045284 1.918,00 28/3/2014 25/4/2016 25 ΦΕΚ Β’ 849/07.04.2014 0,85% 16,30
34 ALPHA GR0326045284 1.133,00 6/5/2014 25/4/2016 24 ΦΕΚ Β’ 1246/05.05.2014 0,85% 9,63
35 PIRAEUS GR0326045284 1.214,00 10/6/2014 25/4/2016 23 ΦΕΚ Β’ 1546/11.06.2014 0,88% 10,68
36 NBG GR0326045284 1.262,00 17/7/2014 25/4/2016 21 ΦΕΚ Β’ 2031/25.07.2014 0,88% 11,11

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι :

  • Για την έκδοση των 36 αποφάσεων εγγύησης  εκδόθηκαν μόλις  5 ομόλογα:

Το GR0326039220 για ποσό 5.318,00 (€ mn)

το GR0326040236 για ποσό 2.716,00 (€ mn)

το GR0326045284 για ποσό 7.951,00 (€ mn)

το GR0326044279 για ποσό 60,00 (€ mn)

το XS0423588861 για ποσό 11,00 (€ mn)

  • Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της ανακύκλωσης των ομολόγων. Λαμβάνοντας υπ όψιν πως η νομοθεσία προβλέπει πως  οι εγγυήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 8.000,00 (€ mn), με τα ομόλογα GR0326039220 και  GR0326040236 καλύφθηκε σχεδόν το όριο για τα έτη μέχρι το 2013, ενώ στην συνέχεια εκδόθηκε το ομόλογο GR0326045284 για να καλυφθούν οι  εγγυήσεις μέχρι το 2016. Μέσω των εγγυήσεων αυτών οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ.
  • Οι ενεργές εγγυήσεις ανά τράπεζα μέχρι στις 26/4/2016 είναι:  PIRAEUS 2.238(€mn), NBG 2.109(€mn),, EUROBANK 1.918(€mn), ALPHA 1.624(€mn), Aegean 40(€mn) και Pagkritia 22(€mn).
  • Το ποσό που οφείλουν να καταβάλουν οι τράπεζες ως προμήθεια  για τις εγγυήσεις που έλαβαν από το Ελληνικό Δημόσιο από το 2008 έως το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3723/2008 είναι 128,88 (€mn).

Το ποσοστό της προμήθειας σε κάθε ομόλογο δεν είναι συγκεκριμένο και κυμαίνεται από 0,25% έως 1,61% του συνολικού ποσού της αξίας κάθε ομολόγου.

Ανά τράπεζα τα οι προμήθειες είναι: EUROBANK 27,64 – PIRAEUS 28,92 – ALPHA 25,45 – NBG 23,31 – ΑΤΕ 11,26 – Postbank 4,28 – ATTICA 1,50 – Geniki 1,11- FBB 1,45 – Millenium 0,25 – Pagkritia 0,88 – Aspis 0,73 – Aegean 0,64 – PROTON 0,70 – Panellinia 0,37 – Ahaiki 0,10 –Chanion 0,10 – Thessalias 0,09 – Euboias 0,08 – Lamias 0,03.