ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ; ΑΝΑΛΥΕΙ Η ΖΑΪΡΑ ΣΟΡΤΟΠΟΥΛΟΥ

by on 31 August 2018

Ποια θα είναι η πορεία της μετοχής από Δευτέρα ;

Θα σημειώσει ισχυρή άνοδο ;

Πτώση ;

Μεγάλη ανάλυση της φημισμένης Ζαϊρας Σορτοπούλου

Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι αποκλειστικά και μόνο στο Lobbystas.gr, η ανάλυση της φημισμένης Ζαϊρας Σορτοπουλου

Μην χάσετε την ανάλυση της

Θα χάσετε !

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (η Τράπεζα) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/07/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα,

(ii) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 3,00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που προκύψουν κλάσματα μετοχών από τη συνένωση των μετοχών (reverse split), θα πωληθούν από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Την 22/08/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αρ. 88158/22.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στις ανωτέρω εταιρικές πράξεις.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) στις 24/08/2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ανωτέρω 914.715.153 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 9.147.151.527 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 28/08/2018 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 9.147.151.527 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επομένη εργάσιμη 29/08/2018 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30/08/2018 (record date) ως μέτοχοι της Τράπεζας.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 914.715.153 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 03/09/2018.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,00 Ευρώ. H τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210 3343411, 417, 419).