ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (2021): Σύνολο υποχρεώσεων €1.338.275.000 συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες €20.951.000, αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών ζημία €39.219.000, μειώσεις από απώλεια ελέγχου θυγατρικών €248.285.000, κρατικές επιχορηγήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων €€€€€€€ κ.τ.λ… κ.τ.λ.. κ.τ.λ… κ.τ.λ….

by on 21 June 2022