ΤΑ 287.088.075,00. EUR ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ…

by on 23 June 2016

Λεφτά υπάρχουν. Και μάλιστα πολλά. H διαδρομή μιας Holding στο Λουξεμβούργο, μέσω Κύπρου, με μετοχικό κεφάλαιο 12.500 EUR το 2003 και φτάνοντας σήμερα στα 287.088.075,00 EUR….

Marinopoulos Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

  1. C. Luxembourg B 94.279.

STATUTES

In the year two thousand three, on the eighteenth day of June.

Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared Alimos Holdings Limited, a private company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, with registered office at 29A Annis Komninis street, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus, and which is registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Nicosia, under registration Number 138067 and registration date 7 May 2003,

hereby represented by Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Nicosia, Cyprus, on 18 June 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.    

Marinopoulos Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 287.088.075,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.279.

EXTRAIT

Le 15 avril 2015, la société Marinopoulos Bulgaria EOOD, une société à responsabilité limitée de droit bulgare, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Bulgarie sous le numéro 201120620, avec siège social au 22, Emile de Laveleye, Vasradjane region, 1000 Sofia, Bulgarie a cédé l’entièreté de ses parts sociales à Foranti Holdings Limited, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéro 208719, avec siège social au 70 Michael Georgiou, 7600 Athienou, Larnaca, Chypre…

Συνεχίζεται…