ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ….

by on 3 October 2014

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την 2/10/2014:

O κος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 1.150 μετοχών (που αντιστοιχούν 1.150 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 291,23 ευρώ με τιμή 0,25 ευρώ  ανά μετοχή.

Η εταιρεία «ΈΝΩΣΙΣ Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» που θεωρείται νομικό πρόσωπο που έχει «στενό δεσμό» με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε πώληση 2.000 μετοχών (που αντιστοιχούν 2.000 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 495,21 ευρώ με τιμή 0,25 ευρώ  ανά μετοχή.